INFORMÁCIE, PRAVIDLÁ, PODMIENKY, ZÁKAZY…

Zmena termínu a programu vyhradená.

Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa.

Otvorenie a kapacita areálu

V sobotu sa dvere festivalu otvoria o 08:00 (o 09:00 začína BEH PETRŽALSKÁ MÍĽA) a zatvoria sa v nedeľu o 22:00. Kapacita areálu je obmedzená, po vypredaní vstupeniek predaj lístkov na mieste negarantujeme.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

Do areálu nebude možné priniesť si alkoholické a nealkoholické nápoje v sklenených flašiach, v plechovkách ani v plastových flašiach. Nosiť vlastné alkoholické nápoje do areálu nie je povolené. Na festivale je možnosť zakúpenia si dostatočného množstva nealkoholických aj alkoholických nápojov, rovnako cisterny s pitnou vodou slúžia na zebezpečenie si potrebného množstva tekutín na dodržanie pitného režimu.

Pokyny pre návštevníkov

Na festival je zakázané vnášať zbrane, sklenené nádoby, plechovky, dáždniky (povolené sú skladacie vreckové dáždniky bez ostrého hrotu) a iné nebezpečné predmety, toxické a omamné latky. Ďalej je zakázané fotografovanie / výnimkou sú osobné digitálne fotoaparáty a telefóny / a zhotovovanie audio-video záznamov v priebehu akcie. Strážna služba môže prevádzať osobné prehliadky pri vstupe do areálu. Festival sa koná za každého počasia s výnimkou extrémnych poveternostných zmien a prírodných katastrof.

Hygiena

Chemické záchody budú rozmiestnené vo festivalovom areáli. Pri chemických toaletách v priestore festivalu budú umiestnené umývadlá taktiež s pitnou vodou. Vedľa hlavného pódia sú keramické splachovacie záchody.

Odpad

Prosíme o využívanie odpadkových košov podľa ich označenia.  

K dispozícii budú špeciálne smetné koše, farebne rozlíšené podľa druhu odpadu, budeme radi ak prispejete triedením svojou troškou k zlepšeniu separácie. Umiestnené budú v celom priestore festivalu a v stanovom mestečku a budú pravidelne vynášané. V rámci čistoty a spríjemnenia prostredia poprosíme vyhadzovať odpad do týchto nádob.

Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup na festival komukoľvek, a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky.


Vstupenka je pri vstupe nahradená označením návštevníka festivalu –  náramkom. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie označenia nenesie organizátor zodpovednosť. Usporiadateľská služba je oprávnená vykonávať osobnú prehliadku. Pokiaľ účastník nebude mať označenie alebo toto bude poškodené, bude usporiadateľskou službou vyvedený z festivalových priestorov a bude od neho vymáhaná náhrada škody.

Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou držiteľa lístka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.

Plávanie na rukách, tzv. crowd surfing, rovnako ako skákanie z pódia do davu, tzv. stage diving, sú na festivale zakázané. Porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.

Vstup návštevníkov na festivalové pódium a do backstage je zakázaný. Porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.

Návštevník festivalu berie na vedomie a poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia. Dokumentovanie festivalu a následné spracúvanie materiálov na propagačné a marketingové účely je oprávneným záujmom organizátora festivalu ako aj jeho partnerov.

Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety vrátane petárd a mordeblí, otvorený oheň a akýkoľvek druh varičov, dáždniky, selfie sticks, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu (vrátane kuchynských nožov).

V areáli je prísne zakázané jazdiť na motocykloch, bicykloch, skateboardoch, longboardoch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a obdobných prostriedkoch. Rovnako je zakázané používanie dronov. V prípade porušenia tohto zákazu bude prostriedok návštevníkovi do ukončenia festivalu zabavený.

Nie je dovolené vnášať do priestorov festivalu magnetofóny, megafóny, filmové a videokamery, ani profesionálne fotoaparáty. Zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických alebo videozáznamov vystúpení interpretov a ostatných častí programu je prísne zakázané, a to i pre osobnú potrebu.

Osoby vstupujúce do areálu môžu byť prehľadané.

 

Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp. nevpustení zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov.


V areáli festivalu je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu čohokoľvek a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora.

Ak návštevník odmietne vydať nebezpečný alebo zakázaný predmet alebo porušuje tieto podmienky, môže byť z areálu vykázaný.

Z dôvodu ochrany vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných návštevníkov, prosíme o zodpovedné správanie sa. Porušenie ktoréhokoľvek zákazu môže byť dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.

Upozorňujeme návštevníkov, že festivalový areál je monitorovaný kamerovým systémom.

Falšovanie vstupeniek je trestné a trestá sa podľa zákona.

Festival sa koná za každého počasia, okrem prírodných katastrof.

Varovanie: nadmerné vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu.

 

 

Prajeme namakaný Petržalský festival 2019

S láskou, petržkafest tím