INFORMÁCIE, PRAVIDLÁ, PODMIENKY, ZÁKAZY…

Zmena termínu a programu vyhradená.

Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa.

Otvorenie a kapacita areálu

V sobotu sa dvere festivalu otvoria o 08:00 (o 09:00 začína BEH PETRŽALSKÁ MÍĽA) a zatvoria sa v nedeľu o 22:00. Kapacita areálu je obmedzená, po vypredaní vstupeniek predaj lístkov na mieste negarantujeme.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

Do areálu nebude možné priniesť si alkoholické a nealkoholické nápoje v sklenených flašiach, v plechovkách ani v plastových flašiach. Nosiť vlastné alkoholické nápoje do areálu nie je povolené. Na festivale je možnosť zakúpenia si dostatočného množstva nealkoholických aj alkoholických nápojov, rovnako cisterny s pitnou vodou slúžia na zebezpečenie si potrebného množstva tekutín na dodržanie pitného režimu.

Pokyny pre návštevníkov

Na festival je zakázané vnášať zbrane, sklenené nádoby, plechovky, dáždniky a iné nebezpečné predmety, toxické a omamné latky. Ďalej je zakázané fotografovanie / výnimkou sú osobné digitálne fotoaparáty a telefóny / a zhotovovanie audio-video záznamov v priebehu akcie. Strážna služba môže prevádzať osobné prehliadky pri vstupe do areálu. Festival sa koná za každého počasia s výnimkou extrémnych poveternostných zmien a prírodných katastrof.

Hygiena

Chemické záchody budú rozmiestnené vo festivalovom areáli. Pri chemických toaletách v priestore festivalu budú umiestnené umývadlá taktiež s pitnou vodou. Vedľa hlavného pódia sú keramické splachovacie záchody.

Odpad

Prosíme o využívanie odpadkových košov podľa ich označenia.  

K dispozícii budú špeciálne smetné koše, farebne rozlíšené podľa druhu odpadu, budeme radi ak prispejete triedením svojou troškou k zlepšeniu separácie. Umiestnené budú v celom priestore festivalu a v stanovom mestečku a budú pravidelne vynášané. V rámci čistoty a spríjemnenia prostredia poprosíme vyhadzovať odpad do týchto nádob.

Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup na festival komukoľvek, a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky.


Vstupenka je pri vstupe nahradená označením návštevníka festivalu –  náramkom. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie označenia nenesie organizátor zodpovednosť. Usporiadateľská služba je oprávnená vykonávať osobnú prehliadku. Pokiaľ účastník nebude mať označenie alebo toto bude poškodené, bude usporiadateľskou službou vyvedený z festivalových priestorov a bude od neho vymáhaná náhrada škody.

Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou držiteľa lístka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.

Plávanie na rukách, tzv. crowd surfing, rovnako ako skákanie z pódia do davu, tzv. stage diving, sú na festivale zakázané. Porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.

Vstup návštevníkov na festivalové pódium a do backstage je zakázaný. Porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.

Návštevník festivalu berie na vedomie a poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia. Dokumentovanie festivalu a následné spracúvanie materiálov na propagačné a marketingové účely je oprávneným záujmom organizátora festivalu ako aj jeho partnerov.

Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety vrátane petárd a mordeblí, otvorený oheň a akýkoľvek druh varičov, dáždniky, selfie sticks, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu (vrátane kuchynských nožov).

V areáli je prísne zakázané jazdiť na motocykloch, bicykloch, skateboardoch, longboardoch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a obdobných prostriedkoch. Rovnako je zakázané používanie dronov. V prípade porušenia tohto zákazu bude prostriedok návštevníkovi do ukončenia festivalu zabavený.

Nie je dovolené vnášať do priestorov festivalu magnetofóny, megafóny, filmové a videokamery, ani profesionálne fotoaparáty. Zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických alebo videozáznamov vystúpení interpretov a ostatných častí programu je prísne zakázané, a to i pre osobnú potrebu.

Osoby vstupujúce do areálu môžu byť prehľadané.

 

Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp. nevpustení zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov.


V areáli festivalu je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu čohokoľvek a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora.

Ak návštevník odmietne vydať nebezpečný alebo zakázaný predmet alebo porušuje tieto podmienky, môže byť z areálu vykázaný.

Z dôvodu ochrany vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných návštevníkov, prosíme o zodpovedné správanie sa. Porušenie ktoréhokoľvek zákazu môže byť dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.

Upozorňujeme návštevníkov, že festivalový areál je monitorovaný kamerovým systémom.

Falšovanie vstupeniek je trestné a trestá sa podľa zákona.

Festival sa koná za každého počasia, okrem prírodných katastrof.

Varovanie: nadmerné vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu.

 

 

Prajeme namakaný Petržalský festival 2019

S láskou, petržkafest tím